การค้นหาประวัติ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  PLASTKET.COM ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") มีวัตถุประสงค์เพีอช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น โปรดสละเวลาเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PLASTKET.COM เก็บรวบรวมจากท่าน

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้  1. แหล่งข้อมูล เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง :

  • แพลตฟอร์ม PLASTKET.COM
  • โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Youtube, Email
  • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ / หรือ โทรศัพท์มือถือ)


  2. ประเภทของข้อมูล

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่ PLASTKET.COM อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง :
  • ชื่อ, วันเกิด, เพศ
  • ที่อยู่อีเมล
  • ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
  • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน
  • ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
  • หมายเลขติดต่อ
  • หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต
  • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
  • ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้สมัครใช้บริการแพลตฟอร์มของเราและเมื่อผู้ใช้ ใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ใช้ ใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา


  3. ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใดๆ ทางบริษัทได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้ :

  • เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท
  • เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใดๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม
  • เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลต่างๆ ของแฟลตฟอร์ม
  • มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน


  4. การเก็บข้อมูลของระบบ

   บริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของ PLASTKET.COM เซอร์ฟเวอร์ของทางบริษัทจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม


  5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก และผู้จำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก)
   เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
  1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านแพลตฟอร์ม
  2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม
  3. การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์ม
  4. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
  5. เพื่ออัพเดทสถานะการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ซื้อ
  6. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
  7. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์
  8. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์มเเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
  9. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
  10. เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  11. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสถาบันวิชาการภายนอก


  6. การยกเลิกและถอนความยินยอม

   ท่านอาจแจ้งเพิกถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเรา โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง หากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวหรือไม่เข้าใจคำสั่งของคุณ เราจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการร้องขอดังกล่าว โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเตือนการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆที่มีกับท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดในกรณีที่บริษัทไม่ได้ให้บริการสินค้าหรือการบริการของบริษัทแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน บริษัทมีสิทธิตามกฏหมายและการเยียวยาใดๆ ทางบริษัทขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้


  7. การแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

   ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งให้กับพนักงานจัดหาสินค้าหรือพนักงานขายของ PLASTKET.COM แก้ไขข้อมูลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าอื่นๆในการบริการ เราจะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านล่าง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้


  8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

   เราจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป


  9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   PLASTKET.COM จัดเก็บข้อมูลที่เก็บจากท่านไว้อย่างปลอดภัย เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย :
  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ


  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อเราทันทีที่ PLASTKET.COM Contact Center.