การค้นหาประวัติ

  วิสัยทัศน์

  PLASTKET.COM เป็น Plastic E-commerce platform ซึ่งมีฐานผู้ซื้อที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ภายในปี 2023 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ซื้อ โดยผ่านกระบวนการ สร้างอำนาจทางธุรกิจ (Empowerment) เครือข่ายที่เชื่อมโยง (Connectivity) และนวัตกรรม (Innovation)

  พันธกิจ

  • มุ่งมั่นสร้าง Ecosystem ที่ประสิทธิภาพสูงของธุรกิจพลาสติก เพื่อส่งเสริมความสามารถ และโอกาสในการแข่งขันให้กับทุกคน
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของ Platform ธุรกิจพลาสติก
  • มุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
  • มุ่งมั่นดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง

  เป้าหมาย

  PLASTKET.COM มีเป้าหมายจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ และสร้างแบรนด์ ที่เข้มแข็ง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักทั่วภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2023 และมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ พลาสติกขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีศักยภาพ และเติบโตไปพร้อมกับเรา

  PLASTIC EXPERT

  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติก ที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ ที่จะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพันธมิตรที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  GOOD BUSINESS PARTNER

  เป็นพันธมิตรสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จ โดยยึดหลักแนวคิด ในการเครือข่ายที่เชื่อมโยง (Connectivity) การเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) เสริมสร้างความแข็งแกร่ง (Strengthen) สนับสนุน (Encourage) ไว้วางใจ (Trust) และเป็นมิตร (Friendly)

  INNOVATION

  เป็นผู้นำด้านการนำวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Product innovation, Business innovation, Software innovation, Service innovation
  โดยการบูรณาการคุณลักษณะ ทั้ง 3 ประการข้างต้น ด้วยหลักคิดแบบ Growth mindset ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก